Fraser Muggeridge studio

No. 474
No. 474
No. 474
No. 474
No. 474