Fraser Muggeridge studio

No. 462
No. 462
No. 462
No. 462