Fraser Muggeridge studio

No. 458
No. 458
No. 458
No. 458