Fraser Muggeridge studio

No. 454
No. 454
No. 454
No. 454